ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΚΚ  ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020-2021
27 Μαϊου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΚΚ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020-2021

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών «Μεταφοράς ΑΕΚΚ με Μίσθωση Μεταφορικών Μέσων 2020-2021» (CPV: 90510000-5) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 40.322,58€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€. 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα