Πρόσκληση για την
27 Μαϊου 2020

Πρόσκληση για την "Μίσθωση μηχανημάτων για ρυμούλκηση και μεταφορά οχημάτων"

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων για ρυμούλκηση και μεταφορά οχημάτων”  εκτιμώμενης αξίας 14.024,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%. Παρακαλούμε να αποστείλετε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (υπ’όψιν Τμήματος Προμηθειών) σχετική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας , υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε ενσφράγιστο φάκελο, σύμφωνα με το τιμολόγιο προσφοράς  της επισυναπτόμενης Μελέτης , έως τις 03/06/2020.  
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα