29 Μαϊου 2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 1/6/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα (17:00-21:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Βύρωνας      28/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ.:          8799
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                               
                                                                                                ΠΡΟΣ
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα (17:00 – 21:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 και 40/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
1.    Ενημέρωση για τα μέτρα του Δήμου Βύρωνα εν όψει του ανοίγματος Δομών, Σχολείων και Καταστημάτων
2.    Έγκριση της με αριθμ. 114/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «Υποβολή απολογισμού οικονομικής χρήσης 2019, όπως αυτός διαμορφώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2019»
3.    Έγκριση της με αριθμ. 102/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικοί έτους 2020»
4.    Έγκριση της με αριθμ. 101/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην {Υποβολή για έγκριση του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Ο.Π.Δ.) οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βύρωνα και του Νομικού του Προσώπου} «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ»
5.    Συζήτηση για τον ψηφισθέντα Περιβαλλοντικό Νόμο
6.    Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης παλιάς διαφοράς ταμείου
7.    Παράταση σύμβασης με εταιρεία εκποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για ένα έτος
8.    Ονοματοδοσία του Δημοτικού Γυμναστηρίου Βύρωνα ως Δημοτικό Γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής»
9. Κατάρτιση Δικαστικού Συμβιβασμού
 
                                                                                                                              Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                                        Πλακίδας  Γεώργιος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα