Πρόσκληση ανάθεσης για την «Συντήρηση αρδευτικού συστήματος».
22 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση ανάθεσης για την «Συντήρηση αρδευτικού συστήματος».

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
          Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Συντήρηση αρδευτικού συστήματος».
 
 
            Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 29/06/2020 και ώρα 14:30.
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα