Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020- 2021».
23 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020- 2021».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020- 2021».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 29/06/2020 και ώρα 14:30.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα