Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 21/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00
17 Ιουλίου 2020

Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 21/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Βύρωνας      16/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ.:          13235
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                          
                                                                                                                   ΠΡΟΣ
                                                                                                 - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
                                                                                                            ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
            Σας καλούμε να προσέλθετε στις 21/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 στην δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β΄1869) και της παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β΄1988), κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44) κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.    Έγκριση Προγραμμάτων λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Βύρωνα, περιόδου 2020-2021
2.    Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής τροποποίησης
3.    Συγκρότηση κριτικής Επιτροπής για τον 6ο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης
4.    Αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ” για επιχορήγηση από τον Δήμο Βύρωνα
5.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάγκη εκμίσθωσης, ως κυλικείο, του ακινήτου που βρίσκεται στο ισόγειο του κλειστού Δημοτικού ΚολυμβητηρίουΒύρωνα “ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ”
6.    Ανανέωση/παράταση σύμβασης για ένα (1) έτος έξι (6) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1«Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βύρωνα» και Υποέργου 2 «Δομή παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα» της πράξης «Δομή Παροχής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466, ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος»
7.    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθμ. 61/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά :
α) Έγκριση σχεδίων τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466 με ενσωματωμένες τις αλλαγές που αφορούν στην Πράξη και τα Υποέργα 1,2,3 προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής μαζί με την επανυποβολή των Τεχνικών Δελτίων Πράξης με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες αλλαγές επί των στοιχείων της πράξης που αφορούν την παράταση της Πράξης και των Υποέργων 1, 2,3 για δύο έτη (2) επιπλέον έτη
β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βύρωνα ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή των Σχεδίων Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466 καθώς και για κάθε άλλη απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια
8.    Αλλαγές στη χρήση τμημάτων ή και Παιδικών Σταθμών, νέα αρίθμηση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου
9.    Γνωμοδότηση σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων
10.Δικαστικός συμβιβασμός/Αποδοχή αγωγής – Παραπομπή του θέματος στο Δ.Σ. λόγω σπουδαιότητας
11.Συμμόρφωση στη σύσταση του Ελεγκτικού κλιμακίου της Ε΄ Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας & Ελέγχου της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
12.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την κοπή δένδρου (βραχυχίτωνα) που φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Αϊδηνίου 14
13.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την κοπή δένδρου (αείλανθου) που φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Αλατσάτων πριν την συμβολή της με τον πεζόδρομο Μερκουριάδη
14.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με κλαδεύσεις και κοπές δένδρων στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου
15.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 77/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την κοπή ενός δένδρου (ελιά) που φύεται επί πεζοδρομίου στην οδό Τιμοθέου 87-89
16.Συζήτηση επί αναφοράς - καταγγελίας Πολίτου με θέμα: “Κακορραφία, εμπαιγμός και κακοδιοίκηση στο Δήμο Βύρωνα”
 
 
 
                                                                                                                              Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                                    Πλακίδας Γεώργιος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα