Πρόσκληση ανάθεσης για την «υπηρεσία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΠΗ»
22 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση ανάθεσης για την «υπηρεσία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΠΗ»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «υπηρεσία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΠΗ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 27/05/2020 και ώρα 14:30. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα