24 Ιουλίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28.07.2020 και ώρα 14:00΄κεκλεισμένων των θυρών, στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 23-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.:13721
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                    Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                    Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                          1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                             2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                     3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                     4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                     5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                     6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                     7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                     8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
 
Θέμα: «Πρόσκληση δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
     Καλείστε να προσέλθετε στις 28-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00’ στην  24η/2020, δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων {τήρηση ελάχιστης απόστασης μεταξύ των ατόμων και σύσταση για χρήση μάσκας} κεκλεισμένων των θυρών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καραολή & Δημητρίου 36-44), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1.      3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
2.      Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) εργατών κήπων ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και δύο (2) εργατών φυλάκων ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου, οι οποίες έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του COVID 19.
3.      Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας-κοπές δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους- για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου.
4.      Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας της κατεπείγουσας Προμήθειας Ειδών Ατομικής Προστασίας για εργαζόμενους με Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 2020.
5.      Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμoύ και Αξιολόγησης Προσφορών, για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της προμήθειας Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών για τα έτη 2021 – 2023 της Δ/νσης Καθαριότητας, σύμφωνα με τον  Ν.4412/2016».
6.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας «Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 2021-2023».
7.      Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουνίου 2020.
8.      Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Δήμου Βύρωνα»
9.      Αποδόσεις χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
10. Παράταση σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.» για δύο (2) μήνες.
11. Παράταση σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» για δύο (2) μήνες.
     
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κόκκαλης
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα