3 Αυγούστου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 6.8.2020 και ώρα 10.00’ διά περιφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 30-07-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.:14213
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                        Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                           2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                   3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                   4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                   5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                   6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                   7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                   8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο 
 
Θέμα: «Πρόσκληση δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
     Καλείστε στις 06-08-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’ στην  25η/2020, δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
  1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021.
  2. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας «Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 2021-2023»
  3. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας, λόγω covid-19.
  4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βύρωνα» Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού: «Συντήρηση κολυμβητηρίου «Χρήστος Ταμπαξής» 2020-2021». Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
  6. Έγκριση σκοπιμότητας, μελέτη και κατάρτιση όρων διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων, εξοπλισμού και συναφείς εργασίες για προσχολική εκπαίδευση και προσαρμογή βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Βύρωνα»
  7. Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα».
  8. Παράταση σύμβασης με τον οικονομικό φορέα «ΚΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ».
  9. Πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων για την υλοποίηση της Πράξης: “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα”

 

 

      Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα