24 Αυγούστου 2020

Τροποποίηση ορισμός Αντιδημάρχων

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς   Β ύ ρ ω ν α 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2.      Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.      Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
4.      Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5.      Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20-3-2014 (Β΄698) για τον Δήμο Βύρωνα, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 61.102 κατοίκους.
6.    Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι.
7.    Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 και την υπ’ αρ. 48 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 22119/7-4-2020 «Ορισμός Αντιδημάρχων».
8.    Η υπ’ αρ. 455/2019 Απόφασή μας με αρ. πρωτ. 21115/1-9-2019
9.    Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 96/23-01-2017 τ.Β΄.)
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 455 Απόφασή μας με αρ. πρωτ. 21115/1-9-2019 και αντικαθιστούμε την παρ. Α) 4) ως ακολούθως:
 

«Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για θέματα Πολιτισμού, Παιδείας και Νέας Γενιάς την κα Κλωνάρη Λεμονιά του Νικολάου, στην οποία μεταβιβάζουμε όλες τις σχετικές με τα παραπάνω θέματα αρμοδιότητες καθώς επίσης την εποπτεία και το συντονισμό όλων των δράσεων που αφορούν τη λειτουργία της Διεύθυνσης Βρεφικών – Παιδικών Σταθμών και την εξουσιοδοτούμε να υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα, πλην των σχετικών με την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων.»

         
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε  μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του  Δήμου.
 

                                                                                                            Ο Δήμαρχος

  
                                                                                                     Γρηγόρης Κατωπόδης

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα