26 Αυγούστου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 31.8.2020 και ώρα 14:00, στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Βύρωνας 25-08-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αρ.Πρωτ.:15565
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                           Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ           Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                 1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                     2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                             3. κα  Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                             4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                             5. κα  Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                             6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                             7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                             8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
Θέμα: «Πρόσκληση δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
    Καλείστε στις 31-08-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00’ στην  26η/2020, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 1. Έγκριση πρακτικού διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 2. Έγκριση 4ου Πρακτικού-Ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη σύμβαση: «Μελέτη 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα»
 3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών, εκτυπωτών, δικτυακού εξοπλισμού και αδειών χρήσης λογισμικού». Ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
 4. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2020.
 5. Έγκριση Πρακτικού επιτροπής για την κατεπείγουσα προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους με το πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 2020 του Δήμου Βύρωνα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
 6. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος της Ομάδας 2 - Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών Κολυμβητηρίου, του  συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ» 2020 – 2021”
 7. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση αποτελέσματος της Ομάδας 1 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Κολυμβητηρίου, του    συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ» 2020 – 2021 ”
 8. Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία ;”Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης:« ΑΝΟΙXΤO ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»”
 9. Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 10. Απόδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 11. Πρόσληψη ενός (1) φύλακα-νυχτοφύλακα ΙΔΟΧ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών του τμήματος φύλαξης της Διεύθυνσης Πρασίνου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19.
 12. Εξειδίκευση πίστωσης.
 13. Επιχορήγηση ΝΤΑΝΚΑΝ.
 14. Πρόσληψη δύο (2) καθαριστών-τριών ΙΔΟΧ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για τις άμεσες ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Βύρωνα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19.
 15. Πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας/ Οστεοφυλάκων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και διάρκεια σύμβασης τεσσάρων (4) μηνών, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου, οι οποίες έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
 16. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Βύρωνα.

       Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα