Πρόσκληση ανάθεσης για την «προμήθεια σαρώθρων (σκούπες χόρτου, κλπ)»
10 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσκληση ανάθεσης για την «προμήθεια σαρώθρων (σκούπες χόρτου, κλπ)»

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «προμήθεια σαρώθρων (σκούπες χόρτου, κλπ)». Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 16/09/2020 και ώρα 14:30. Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει:

1. Το επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

2. Και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναφέρεται στη μελέτη. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα