11 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 14.9.2020 και ώρα 13:30΄

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Βύρωνας 09-09-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.:16756

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                          Προς τα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                         1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο

Τηλέφωνο: 2132008662                                                     2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ

                                                                             3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά

4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη

5. κα. Μπαστέα Πετρούλα

6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο

8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο

 

Θέμα: «Πρόσκληση δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου»

 

Κύριοι Σύμβουλοι, 

     Καλείστε στις 14-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30’ στην  28η/2020, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων, αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Βύρωνα»
 2. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – ορισμός προσωρινού αναδόχου, για την  Ομάδα 1 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Κολυμβητηρίου, του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ» 2020 – 2021
 3. Παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
 4.  Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2020/2022»  και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
 5. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθειας ρυμουλκούμενου οχήματος (κοντέινερ) για μεταφορά απορριμμάτων» .
 6. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» για την προμήθεια ρυμουλκούμενου κοντέινερ για τη μεταφορά απορριμμάτων.
 7. Εξειδίκευση πίστωσης.
 8. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 9. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 10. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα.
 11. Αποδοχή της δωρεάς από ΚΕΔΕ ποσού  6.792,79 ευρώ (στα πλαίσια δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος) προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο και καθορισμός κριτηρίων.                                                           
 12. Έγκριση της παροχής υπηρεσίας για «Εργασίες συντήρησης δενδροστοιχιών»
 13. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Αυγούστου έτους 2020.
 14. Έγκριση της τροποποίησης-παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τροποποίησης ΓΠΣ Δήμου Βύρωνα»
 15. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (κυλικείο) στο κολυμβητήριο του Δήμου Βύρωνα «Χρήστος Ταμπαξής»

 

      Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα