Προκήρυξη για την προμήθεια «ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
22 Σεπτεμβρίου 2020

Προκήρυξη για την προμήθεια «ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «κάτω των ορίων» για την προμήθεια « ρυμουλκούμενου container με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων », με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής , η οποία θα προκύψει με βαθμολογία συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της σχετικής διακήρυξης. 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα