25 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29.9.2020, ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 24-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.:17846
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                 3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                 4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                 5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                 6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                 7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                 8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
Θέμα: «Πρόσκληση δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
            Καλείστε στις 29-09-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ στην  29η/2020, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί κατ΄ εφαρμογήν των εκδοθεισών υγειονομικών διατάξεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
 
 1. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος της Ομάδας 1 Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Κολυμβητηρίου, του    συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ   «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ» 2020 – 2021 ”
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της συμπληρωματικής σύμβασης με τίτλο : «Χωροταξική-Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Βύρωνα - Μελέτη τροποποίησης ΓΠΣ Δήμου Βύρωνα»
 3. Έγκριση Πρακτικό ανάδειξης οριστικού Αναδόχου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα”»
 4. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και ανάδειξη οριστικού αναδόχου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βύρωνα»
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας περάτωσης για το έργο: «Κατασκευή βάσεων και εργασίες υποδομής για την τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής ηλικίας»
 6. Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων των 11 συμβασιούχων που εγκρίθηκαν να προσληφθούν με Συμβάσεις μίσθωσης έργου με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 7. Έγκριση τροποποίησης της αρ.021/2020 απόφασης Ο.Ε. περί καθορισμού κωδικών του Π/Υ 2020 για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
 8. Ακύρωση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής με αρ.218/20 και αρ.219/20 περί απόδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 9. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2020
 10. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 11. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 12. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα/Δικαστικός-Εξωδικαστικός Συμβιβασμός.
      Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κόκκαλης