Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΛΠ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ».
8 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση ανάθεσης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΛΠ. & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ».

 Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 15/10/2020 και ώρα 14:30.

Ο προσφέρων οφείλει να προσκομίσει ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73, παρ. 1 & 2 του Ν. 4412/16, πριν την λήψη της απόφασης της ανάθεσης τα κάτωθι:
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα