9 Οκτωβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 13.10.2020 και ώρα 10:00΄με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 09-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.: 19049
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                     Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                           2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                   3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                   4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                   5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                   6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                   7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                   8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο 
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
    Καλείστε στις 13-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10:00  και λήξης 12:00 στην 31η/2020 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ  55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
 1. Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
 2. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης δενδροστοιχιών 2020-2021»
 3. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020
 4. Έγκριση τιμολογίων πάγιας προκαταβολής
 5. Έγκριση Πρακτικού για την κατεπείγουσα ανάθεση διενέργειας ιατρικών εξετάσεων για τον SARS-COV 2 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
 6. Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών 2021-2023 – Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων»
7.      Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Βύρωνα για το έργο «Διάνοιξη οδού Τμώλου, διαμόρφωση κόμβου Τμώλου & Βοσπόρου στο Δήμο Βύρωνα»  συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
8.      Οριστική παραλαβή της μελέτης "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ".
 1. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 2. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
 3. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα
 4. Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής – παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας
Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 167 παρ.1 του Ν.3852/2010, με τα ίδια θέματα. 
 
Ο Πρόεδρος
 
Δημήτρης Κόκκαλης

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και  Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα