Πρόσκληση για ανάθεση της ''Συντήρησης δενδροστοιχιών για το έτος 2020-2021''
15 Οκτωβρίου 2020

Πρόσκληση για ανάθεση της ''Συντήρησης δενδροστοιχιών για το έτος 2020-2021''

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση δενδροστοιχιών (CPV: 77341000-2) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 19.343,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 23.985,32€.
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29η μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.

Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 19397/15-10-2020 διακήρυξη διαγωνισμού. Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.dimosbyrona.gr

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: κα Δαφνοπούλου Σταυρούλα, e-mail: dafnopoulou@dimosbyrona.gr).
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
                                                                                              ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα