20 Οκτωβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη 22-10-2020 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Βύρωνας 19-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ.Πρωτ.: 19557
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                     Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                 3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                 4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                 5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                 6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                 7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                 8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
     Καλείστε στις 22-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 10:00  και λήξης 12:00 στην 32η/2020 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ  55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
  1. Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ
  2. Έγκριση αποζημίωσης για ζημιά σε ΙΧ αυτοκίνητο από κακοτεχνία στο οδόστρωμα της Μ.Ασίας 61-63 στο Βύρωνα
  3. Εξειδίκευση πίστωσης
  4. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  5. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  6. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Ανακατασκευή 2ου Αθλητικού Κέντρου Βύρωνα
  7. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα
  8. Λήψη απόφασης για την έγκριση πληρωμής δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων των Υποέργων 1 (Κοινωνικό Παντοπωλείο) και 2 (Κοινωνικό Συσσίτιο) της Πράξης «Δομές παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο» κατά το διάστημα από 1/8/2017 έως και 1/10/2017 ύψους 16.287,63 ευρώ.
 Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 167 παρ.1 του Ν.3852/2010, με τα ίδια θέματα.
 
 
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κόκκαλης

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα