27 Οκτωβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 30-10-2020 και ώρα έναρξης 10:00΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Βύρωνας 27-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αρ.Πρωτ.: 20119
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                                   Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                  3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                  4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                  5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                  6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                  7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                  8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
     Καλείστε στις 30-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00  και λήξης 12:00 στην 33η/2020 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ  55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 
  1. Έγκριση αποζημίωσης για ζημιά σε ΙΧ αυτοκίνητο από κακοτεχνία στο οδόστρωμα της Μ.Ασίας 61-63 στο Βύρωνα
  2. Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  3. Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
  4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Συντηρήσεις και Επισκευές Αθλητικών Χώρων»
  5. Έγκριση σκοπιμότητας μελέτης και έγκριση μελέτης για το έργο «Συντήρηση κτιρίου Α΄. ορόφου παλαιού Ταπητουργείου Δήμου Βύρωνα»
  6. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του «Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν» Δήμου Βύρωνα
  7. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας «Αμόλυβδης Βενζίνης 2021-2023»
  8. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια ρυμουλκούμενου κοντεϊνερ απορριμμάτων- Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
  9. Τροποποίηση σύμβασης για την μεταφορά ΑΕΚΚ με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ
  10. Άσκηση ή μη Διοικητικής προσφυγής προστίμου ΙΚΑ
 
Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 167 παρ.1 του Ν.3852/2010, με τα ίδια θέματα.
 
 
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κόκκαλης
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα