Πρόσκληση για την ανάθεση  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   Συνδρομή σε Ηλεκτρονική Βάση Νομικών & Διοικητικών Πληροφοριών».
4 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση για την ανάθεση «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Συνδρομή σε Ηλεκτρονική Βάση Νομικών & Διοικητικών Πληροφοριών».

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Συνδρομή σε Ηλεκτρονική Βάση Νομικών & Διοικητικών Πληροφοριών».
 
 

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας για την ανωτέρω υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 12/11/2020 και ώρα 14:30

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα