Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης 2021-2023
4 Νοεμβρίου 2020

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης 2021-2023

Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Αμόλυβδης Βενζίνης (CPV:09132100-4) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 92.851,85€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 115.136,29€.  

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα