Τακτική Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 11/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 23:00)
9 Νοεμβρίου 2020

Τακτική Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 11/11/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 - 23:00)

ΠΡΟΣ
 - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
 - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετεστητακτικήσυνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 11η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα (18:00 – 23:00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.    Έγκριση της 6ης  Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2020
2.    Τροποποίηση της με αριθμ. 52/2020 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) Δήμου Βύρωνα
3.    Συζήτηση-απάντηση επί του θέματος που έθεσαν οι σύμβουλοι της Δημοτικής παράταξης με την επωνυμία: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ: ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ” αναφορικά με “Κοπές και αντικαταστάσεις δένδρων σε Κοινόχρηστους χώρους της Πόλης”
4.    Έγκριση προγραμμάτων λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Βύρωνα, περιόδου 2020 - 2021
5.    Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής – παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας
6.    Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 - 2022
7.    Έγκριση Κανονισμού συγκρότησης και λειτουργίας Επιτροπής Ισότητας Δήμου Βύρωνα
8.    Εκλογή Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
9.    Πρόγραμμα Πολιτιστικής Δράσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης για τις ενέργειες: α) Διενέργεια 7ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους και νέους με τίτλο "στο βλέμμα του Μπάιρον" για το έτος 2021 και β) Λειτουργία της νεανικής Λογοτεχνικής συντροφιάς
10.Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης για ένα (1) έτος, δύο (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 “Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” της πράξης ”Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5001466, ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την λήξη του προγράμματος
11.Έγκριση συνοδού για παράλληλη στήριξη παιδιού με διαταραχές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
12.Διαγραφή νηπίων και βρεφών από την δύναμη των Βρεφικών-Παιδικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα
13.Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα έτους 2020
14.Τροποποίηση της με αριθμ. 306/2019 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της δράσης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε Σχολεία του Δήμου Βύρωνα»
15.Λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βύρωνα σε 24ωρη βάση
16.Λειτουργία των Τμημάτων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα σε 17ωρη βάση
17.Λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βύρωνα σε 24ωρη βάση
18.Λειτουργία του Τμήματος Φύλαξης Δημοτικών Υποδομών Βύρωνα σε 24ωρη βάση
19.Λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Βύρωνα σε 12ωρη και 24ωρη βάση
20.Λειτουργία των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας σε 17ωρη βάση
21.Έγκριση λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Τύπου, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε 24ωρη βάση
22.Μείωση μισθωμάτων Σχολικών κυλικείων της Πρωτοβάθμιας & της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 
 
 
                                                                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                                     Πλακίδας Γεώργιος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας
Φεστιβάλ Βράχων
Διαγωνισμός Λογοτεχνικής Έκφρασης
Πολιτισμός: Ψηφιακό Αρχείο και Πύλη Πολιτισμού Δήμου Βύρωνας
Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Βύρωνα
Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και    Ραϋμόνδου Ντάνκαν
Κολυμβητήριο Βύρωνα
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα
Υπηρεσίες για Αδέσποτα και Ζώα Συντροφιάς Δήμου Βύρωνα
 
Συμφωνία Φιλίας μεταξύ των Δήμων Nottingham και Βύρωνα