Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 24/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
13 Νοεμβρίου 2020

Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 24/11/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
(όπως ο Πίνακας αποδεκτών)
 
Καλείσθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018, να συμμετάσχετεσεσυνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 24η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα (18:00 – 20:00) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών (εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.        Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα, οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
2.        Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βύρωνα, έτους 2021
 
 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18:00, μέσω τηλεδιάσκεψης
 
 
 
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Διαβούλευσης
 
Γεώργιος Πλακίδας
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Επιτροπής
2. κ. Δήμαρχος
3. κ.κ. Αντιδήμαρχοι
4. κ.κ. Πρόεδροι Νομικών Προσώπων του Δήμου
5. κ.κ. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων του Δ.Σ.
 
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα