Τακτική Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα τη Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 18:00 - 22:00
19 Νοεμβρίου 2020

Τακτική Συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα τη Δευτέρα 23/11/2020 και ώρα 18:00 - 22:00

ΠΡΟΣ
- Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
  
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετεστητακτικήσυνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 23η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα (18:00 – 22:00), σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
 
 ·         Συζήτηση επί των θεμάτων παιδείας της Πόλης μας
 
   
                                                                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                                     Πλακίδας Γεώργιος
 
Πίνακας αποδεκτών:
1. Ένωση Γονέων Βύρωνα
2. Σύλλογοι Γονέων Βύρωνα
3. Διευθυντές Σχολείων Βύρωνα
4. 15μελή Συμβούλια μαθητών Γυμνασίων & Λυκείων Βύρωνα
5. Σύλλογος Ρόζα Ιμβριώτη
6. Ζ΄ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ
7. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
8. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα