Προκήρυξη  για την «Ασφάλιση οχημάτων για το 2021»  (CPV: 66514110-0)
24 Νοεμβρίου 2020

Προκήρυξη για την «Ασφάλιση οχημάτων για το 2021» (CPV: 66514110-0)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ασφάλιση οχημάτων για το 2021»  (CPV: 66514110-0)  με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 60.000,00 €.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07η μηνός Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
 
Αναλυτικά ο τρόπος υποβολής προσφορών καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 21990/24-11-2020 διακήρυξη διαγωνισμού. Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.dimosbyrona.gr στη διαδρομή «Ενημέρωση»        «Προκηρύξεις Διαγωνισμών.
 
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Προμηθειών- τηλ.: 213/2008602 & 668 ,e-mail: promitheies@dimosbyrona.gr).
 
      
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα