24 Νοεμβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27.11.2020 και ώρα 10.00 - 12.00 με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Βύρωνας 24-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    Αρ.Πρωτ.: 21942
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                                    Προς τα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                      1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο
Τηλέφωνο: 2132008662                                                          2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ
                                                                                                  3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά
                                                                                                  4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη
                                                                                                  5. κα. Μπαστέα Πετρούλα
                                                                                                  6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο
                                                                                                  7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο
                                                                                                  8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 
Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
     Καλείστε στις 27-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00  και λήξης 12:00 στην 37η/2020 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ  55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1.      Ψήφιση σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα έτους 2021
2.      Αποδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
3.      Εκδόσεις Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
4.      Παράταση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης
5.      Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων – Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και βοηθημάτων – Εξωδικαστικός συμβιβασμός
6.      Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης, των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συντήρησης,  τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών λογισμικού οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών QPrime που χρησιμοποιούνται από τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου.
7.      Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης, των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ψηφιακού Αποθετηρίου και του Portal πολιτισμού politismos.dimosbyrona.gr.
8.      Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Βύρωνα», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»
 
Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 167 παρ.1 του Ν.3852/2010, με τα ίδια θέματα.
 
 
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Κόκκαλης

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα