Πρόσκληση για συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα(13:0 -14:30)
9 Δεκεμβρίου 2020

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Ε.Π.Ζ., μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα(13:0 -14:30)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Βύρωνας      08/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ. Πρωτ:           22981
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TOY ΔHMOY
 
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
  1. Ντόβολος Γεώργιος (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
  1. Αγγέλης Κωνσταντίνος
  1. Δασκαλάκη Σοφία
  1. Δεμπόνος Βασίλειος
  1. Oικονόμου Αθανάσιος
  1. Σπυρόπουλος Χρήστος
  1. Σφακιανάκη Αικατερίνη
  1. Τριγάζης Παναγιώτης
 
Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίασημε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
Κύριοι Σύμβουλοι,
 
            Σας καλούμε να συμμετάσχετεστη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα (13:00 – 14:30), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.    Προσκύρωση δημοτικής έκτασης κοινόχρηστου χώρου
2.    Έγκριση υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την δημιουργία εισόδου-εξόδου αυτοκινήτων του στεγασμένου πλυντηρίου επί της οδού ΦΡΥΓΙΑΣ 44 του Δήμου Βύρωνα και απαγόρευση στάθμευσης
3.    Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΑΚΖ 1322 επιβατικού αυτοκινήτου επί της οδού ΦΩΡΜΙΩΝΟΣ 92, για τον κα ΚΟΡΕΜΤΑ ΜΑΡΙΑ
4.    Ανανέωση ή μη της θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α του με αριθμ. κυκλοφορίας ΖΜΚ 6042επιβατικού αυτοκινήτουστην οδό ΑΪΔΙΝΙΟΥ 24, για την κο ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΛΟ
5.    Κοπή ή μη δένδρου (αείλανθου) που φύεται στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίας Παρασκευής 2-4, κατόπιν αιτήματος της κας Καλλίθρακα-Κοντού Μαρίας
 
                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα