Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα (17:00 - 20:00)
11 Δεκεμβρίου 2020

Τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα (17:00 - 20:00)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Βύρωνας      10/12/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ.:         23227
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
                                                                            
                                                                             ΠΡΟΣ
                                                                                                - Δήμαρχο Βύρωνα κ. Γρηγόριο Κατωπόδη
                                                                                                - κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                             ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                                                - Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετεστητακτικήσυνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την 17η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα (17:00 – 20:00), σύμφωνα με  το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
 
1.    Καθορισμός συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
2.    Καθορισμός τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
3.    Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
4.    Καθορισμός συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
5.    Καθορισμός Τελών Διαφήμισης για το έτος 2021 (εισηγητική έκθεση Ο.Ε.)
6.    Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Έργων Δήμου Βύρωνα, έτους 2021
7.    Δ΄ κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βύρωνα
8.    Συγκρότηση Επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση των κινητών και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2021
9.    Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2021
10.Έγκριση υποβολής πρότασης για την προμήθεια: «ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»
11.Ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε» για τις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του Δήμου Βύρωνα από την «Αττική Οδό» για το έτος 2021
12.Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν.3463/2006)
 
 
                                                                                                                             Ο Πρόεδρος
 
                                                                                                                      Πλακίδας Γεώργιος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα