Ειδική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα (20:00 - 23:00)
11 Δεκεμβρίου 2020

Ειδική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα στις 17/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα (20:00 - 23:00)

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Βύρωνας   10/12/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.:       23228
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 36-44
Τηλ.   2132008665
Fax    2107669596
 
 
ΠΡΟΣ:
- Δήμαρχο Βύρωνα κ.Γρηγόριο Κατωπόδη
- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γενική Γραμματέα Δήμου Βύρωνα
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη ειδική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα που θα διεξαχθεί την1 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα (20:00 – 23:00),σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.6 του N.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167/2013) και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 (“Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), με μοναδικό θέμα συζήτησης :
 
 
·         Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βύρωνα και Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2021
 
 
 
 
                                                                                   Ο Πρόεδρος
 
                                                                             Πλακίδας Γεώργιος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα