15 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 18-12-2020 και ώρα 10:00΄

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Βύρωνας 14-12-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     Αρ.Πρωτ.: 23355

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ                                                     Προς τα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ          Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                         1. κ.   Αγγέλλη Κωνσταντίνο

Τηλέφωνο: 2132008662                                                     2. κ.   Καραγιάννη Μιχαήλ

                                                                             3. κα. Κλωνάρη Λεμονιά

4. κ.   Μπαντή Μιλτιάδη

5. κα. Μπαστέα Πετρούλα

6. κ.   Σπυρόπουλο Χρήστο

7. κ.   Ταραζώνα Δημήτριο

8. κ.   Τριανταφύλλου Ελευθέριο

 Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

 Κύριοι Σύμβουλοι,

     Καλείστε στις 18-12-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:00 και λήξης 12:00 στην 41η/2020 συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ  55/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και βελτίωση προγραμμάτων μελετών ACEERP»

2.      Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση της εφαρμογής διαχείρισης παιδικών σταθμών PreSchoolWeb»

3.      Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών QPrime»

4.      Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας “Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακού αποθετηρίου και πύλης «Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού Δήμου Βύρωνα»”

5.      Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας «Ειδών Ατομικής Προστασίας εργαζομένων Δήμου Βύρωνα 2020-2022.

6.      Έγκριση Πρακτικών αξιολόγησης και αποσφράγισης προσφορών για την «Ασφάλιση οχημάτων του Δήμου για το έτος 2021- Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»

7.      Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου λόγω πανδημίας του κορωνοϊού covid-19

8.      Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

9.      Απόδοση χρηματικών ενταλμάτων

  1. Άσκηση ή μη Διοικητικής προσφυγής προστίμου ΙΚΑ
  2. Εξουσιοδοτήσεις Δικηγόρων / Άσκηση ή μη / παραιτήσεις από ένδικα μέσα
  3. Εξωδικαστικός συμβιβασμός Δικαστικός συμβιβασμός/αποδοχή αγωγής – παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω σπουδαιότητας
  4. Ακύρωση της με ΑΔΑΜ: 20SYMV007493966/2020-10-16 σύμβασης για τη «Μελέτη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βύρωνα και υπογραφή νέας
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Βύρωνα

     

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κόκκαλης

 

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα