Προκηρυξη για την προμήθεια «Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Βύρωνα για τα έτη 2020-2022
22 Δεκεμβρίου 2020

Προκηρυξη για την προμήθεια «Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Βύρωνα για τα έτη 2020-2022

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 
Βύρωνας, 22/12/2020
 
Αριθ. Πρωτ.: 23936
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια «Ειδών Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Βύρωνα για τα έτη 2020-2022 (CPV: 35113400-3) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 180.962,50€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 224.393,50€. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Γάντια (προστασία χεριών)», εκτιμώμενης αξίας 15.301,70€ πλέον ΦΠΑ 24% (3.672,41€), συνολικής αξίας 18.974,11€.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Μάσκες, φίλτρα, κράνη, καπέλα, γυαλιά (προστασία αναπνοής, οφθαλμών, κεφαλής κλπ)», εκτιμώμενης αξίας 53.133,80€ πλέον ΦΠΑ 24% (12.752,11€), συνολικής αξίας 65.885,91€.
ΤΜΗΜΑ 3 : «Ενδύματα εργασίας», εκτιμώμενης αξίας 75.217,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (18.052,08€), συνολικής αξίας 93.269,08€.
ΤΜΗΜΑ 4 : «Υποδήματα εργασίας», εκτιμώμενης αξίας 35.238,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (8.457,12€), συνολικής αξίας 43.695,12€.
ΤΜΗΜΑ 5 : «Άλλα είδη», εκτιμώμενης αξίας 2.072,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (497,28€), συνολικής αξίας 2.569,28€.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 104319).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20η μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 15:00.  Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ανάλογα με το τμήμα/τα τμήματα του διαγωνισμού που συμμετέχουν ως εξής:
 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
 (€)
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ (2%)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
180.962,50
3.619,25
ΤΜΗΜΑ 1: ΓΑΝΤΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ)
15.301,70
306,03
ΤΜΗΜΑ 2: ΜΑΣΚΕΣ, ΦΙΛΤΡΑ, ΚΡΑΝΗ, ΚΑΠΕΛΑ, ΓΥΑΛΙΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΟΝΗΣ, ΟΦΘΑΛΜΩΝ, ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΛΠ)
53.133,80
1.062,68
ΤΜΗΜΑ 3: ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
75.217,00
1.504,34
ΤΜΗΜΑ 4: ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
35.238,00
704,76
ΤΜΗΜΑ 5: ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ
2.072,00
41,44
 
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, δια της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: κα Δαφνοπούλου Σταυρούλα, τηλ.: 2132008668, e-mail: dafnopoulou@dimosbyrona.gr).
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΒΥΡΩΝΑ
 
 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα