Προκήρυξη για την
23 Δεκεμβρίου 2020

Προκήρυξη για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 2021-2022"

Ο Δήμος Βύρωνα προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «άνω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια Τροφίμων για τις Κοινωνικές Δομές.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα