28 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 30.12.2020 και ώρα 10:00΄διά περιφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Βύρωνας 23-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Αρ.Πρωτ.:   24065
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τηλέφωνο: 2132008658
 
ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 

 

 

1. Μπαστέα Πετρούλα (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. Αγγέλη Κωνσταντίνο
3. Καραγιάννη Μιχαήλ
4. Κλωνάρη Λεμονιά
5.Μπαντή Μιλτιάδη
6.Σπυρόπουλο Χρήστο
7.Ταραζώνα Δημήτριο
8.Τριανταφύλλου Ελευθέριο
 

   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 

 

 

            Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 30η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα (10:00 – 11:00), σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α’ 55/11.03.2020) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/31-03-2020 και 163/29-5-2020, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 
 
  1. Έγκριση πρόσληψης δύο (2) ατόμων με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19
  2. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών σύμφωνα με τον ν.4412/2016
  3. Συγκρότηση Επιτροπών ελέγχου και πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των ανατιθέμενων εργασιών και υπηρεσιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Βύρωνα σύμφωνα με τον ν.4412/2016
  
Ο Πρόεδρος
 

 

 

Κόκκαλης Δημήτριος
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα