15/01/2020 Αρ. Απόφασης: 002 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ανάκληση της με αριθμ. 241/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για : α) Έγκριση σχεδίου τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης \\

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα