09/03/2020 Αρ. Απόφασης: 30 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση πρόσληψης δύο (2) υπαλλήλων ειδικότητας εργατών Φυλάκων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου του Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα