09/03/2020 Αρ. Απόφασης: 40 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση της με αριθμ. 07/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. για την κοπή ενός δένδρου (κυπαρίσσι) με επικίνδυνη κλίση που φύεται στον αύλειο χώρο του ΚΑΠΗ του Δήμου Βύρωνα, στην οδό Βουτζά 73

ΑΔΑ: 643ΘΩ9Ε-Β59
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα