24/03/2020 Αρ. Απόφασης: 56/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

«Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Δήμου Βύρωνα»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα