30/03/2020 Αρ. Απόφασης: 60/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα