26/06/2020 Αρ. Απόφασης: 17/2020 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Γνωμοδότηση για την παραλαβή του Β2 Σταδίου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης: «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα