21/07/2020 Αρ. Απόφασης: 88/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

«Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης για ένα (1) έτος, έξι (6) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1«Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βύρωνα» και Υποέργου 2 «Δομή παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα» της πράξης «Δομή Παροχής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466, ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την λήξη του προγράμματος»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας