21/10/2020 Αρ. Απόφασης: 127/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

«Ανάκληση της με αριθμ. 107/2020 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης που αφορά στην συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έναντι αντιτίμου για το Τμήμα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα