11/11/2020 Αρ. Απόφασης: 137/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

«Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης για ένα (1) έτος, δύο (2) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466, ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την λήξη του προγράμματος

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα