17/12/2020 Αρ. Απόφασης: 161/2020 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός μελών Επιτροπής για τη συγκρότηση της Επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Bύρωνα (άρθρο 1. παρ. 1, Π.Δ. 270/1981 και άρθρο 9. παρ. 2.), για το έτος 2021

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα