01/02/2021 Αρ. Απόφασης: 02/2021 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ανάκληση απόφασης Ε.Π.Ζ. σχετικά με την χορήγηση άδειας για την τοπική διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στην οδό Σκρα 1 (πλησίον της συμβολής με την οδό Καισαρείας) Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα