29/09/2020 Αρ. Απόφασης: 227/20 / Δημοτικό Συμβούλιο

Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος της Ομάδας 1 – Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού Κολυμβητηρίου, του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΜΠΑΞΗΣ» 2020 – 2021 ”

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα