10/02/2021 Αρ. Απόφασης: 09/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2018 (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος) του Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα