12/02/2021 Αρ. Απόφασης: 041/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Πρακτικών διενέργειας του ηλεκτρονικο ύ ανοικτού διαγωνισμού «Άνω των Ορίων» για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων των Κοινωνικών Δομών 2021 2022 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα