22/02/2021 Αρ. Απόφασης: 046/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπι ση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα