04/03/2021 Αρ. Απόφασης: 053/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση 1 ου Πρακτικού Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για τη σύμβαση: Μελέτες ωρίμανσης πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Βύρωνα»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα